فیلترنویسی ارزهای دیجیتال
جدول بازار ارزهای دیجیتال
پرتفوی مجازی

تغییرات قیمتی بازار ارز دیجیتال

تغییرات حجمی بازار ارز دیجیتال

بیشترین ارزش

بیشترین حجم ۲۴ ساعت

بیشترین حجم ۷ روز

بیشترین حجم ۳۰ روز

بیشترین رشد ۱ ساعت

بیشترین رشد ۲۴ ساعت

بیشترین رشد ۷ روز

بیشترین رشد ۳۰ روز

بیشترین رشد ۶۰ روز

بیشترین رشد ۹۰ روز

بیشترین افت ۱ ساعت

بیشترین افت ۲۴ ساعت

بیشترین افت ۷ روز

بیشترین افت ۳۰ روز

بیشترین افت ۶۰ روز

بیشترین افت ۹۰ روز